Suomi
EUR

Löydä meidät myymälästä

Löydä meidät myymälästä

Rekisteri- ja tietosuojalausunto

Tämä on henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen New Organics Oy:n rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Rekisterinpitäjä

New Organics Oy
Amerintie 1

04320 Tuusula

Y-tunnus: 2521920-1

Rekisterinpitäjästä vastaava henkilö

New Organics Oy,

Piritta Vaarna puh. 010 322 3681

Rekisterin nimi

New Organics Oy:n asiakasrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen tai siihen rinnastettavan yhteyden hoitamista, hallinnointia, kehittämistä ja analysointia varten, mukaan lukien asiakasviestintä, joka voidaan toteuttaa myös sähköisesti.

Tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisterin sisältö

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:


  • Asiakkaan yhteystiedot ja tilaustiedot: etu- ja sukunimi, katuosoite, postinumero, kaupunki, maa, puhelinnumero, sähköpostiosoite.

  • Mahdollinen suostumus suoramarkkinoinnin lähettämiseen.

  • Tietoa asiakkaiden tilauksista ja toimituksista.

  • Palveluun kirjautumiseen vaadittavat tunnisteet.

Säännölliset tietolähteet

Rekisteriin tallennetut tiedot saadaan asiakkaalta muun muassa www-lomakkeiden kautta lähetetyillä viesteillä, sähköpostilla, puhelimitse, sosiaalisen median palveluilla, sopimuksilla, asiakastapaamisilla ja muilla tilanteissa, joissa asiakas luovuttaa tietojaan, esim. verkkokaupan tilaus.

Säännöllinen tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteritietoja ei luovuteta New Organics Oy:n tai sen kumppaneiden ulkopuolelle näiden käyttöön, paitsi laskutukseen tai perintään liittyvissä asioissa tai lain niin vaatiessa.

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole tarpeen edellä mainittujen henkilötietojen käsittelyn tarkoituksiin tai tietojenkäsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta, jolloin tietojen siirto tapahtuu noudattaa henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä huolehditaan ja tietojärjestelmien kautta käsitellyt tiedot on suojattu riittävästi. Kun rekisteritietoja tallennetaan Internet-palvelimille, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta turvallisuudesta huolehditaan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja, palvelimen käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden toimenkuvaan ne sisältyvät.

Tarkastusoikeus ja oikeus pyytää tietojen korjaamista

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaan oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Tarkastuspyynnön voi tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän tiloissa. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely ja jakelu suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

Asiakassuhteen päättyessä asiakkaan tiedot poistetaan rekisteristä heti, kun niiden käsittely ei enää ole tarpeen, mutta viimeistään lain edellyttämän määräajan umpeuduttua.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tietojen korjaamista ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.